Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
TRUNG TÂM TUYỂN SINH, HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN
1. Giới thiệu về Trung tâm Tuyến sinh, Hợp tác và Tư vấn:
Tổng số cán bộ: 10
Trong đó:  Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 9 ;
*Giám đốc Trung tâm :  Tiến sỹ: Phạm Thị Vân Anh ; Sđt: 0918.274.898;
*Phó Giám đốc Trung tâm :  Ths. Nguyễn Văn Chiến
*Phó Giám đốc Trung tâm: 
Ths. Nguyễn Tài Giáp
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Vương Cường Thạc sỹ
02 Trần Thị Việt Hoa Thạc sỹ
03 Nghiêm Trọng Lịch Thạc sỹ
04 Nguyễn Thị Xiêm Thạc sỹ
05 Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc sỹ
06 Trương Thị Thuỳ Dương Thạc sỹ
07 Lê Thị Hương Giang Thạc sỹ

2. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tuyển sinh, Hợp tác và Tư vấn là đơn vị thuộc trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của công tác Tuyển sinh, Hợp tác đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ; Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với HSSV tốt nghiệp; Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao dịch vụ đào tạo cho người học, các đơn vị, cơ sở có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Công tác Tuyển sinh

- Xây dựng, tổ chức và triển khai kế hoạch tuyển sinh các ngành nghề, các bậc học, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; Tư vấn tuyển sinh đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh: thông báo tuyển sinh, nội dung tuyển sinh, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác phục vụ tuyển sinh.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường. Tư vấn cho người học, các đơn vị cơ sở có nhu cầu về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ hoạt động của đơn vị cơ sở.

- Tổ chức và liên kết với các tổ chức, đơn vị ngoài trường có chức năng về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, THCS về các ngành nghề đào tạo.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký học của thí sinh; tổ chức xét, thẩm định hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học tới thí sinh.

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ tuyển sinh, các phần mềm dữ liệu tuyển sinh liên quan.

- Làm đầu mối kết nối giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp để ký kết biên bản hợp tác, hợp đồng đào tạo, tổ chức hội thảo giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển sinh.

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ theo thẩm quyền được cấp trên giao.

b. Công tác hợp tác, tư vấn giới thiệu việc làm 

- Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, xã hội. Trình Hiệu trưởng xem xét, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về phối hợp đào tạo, cung ứng lao động từ nguồn học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp; tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Tổ chức điều tra nhu cầu học tập theo thông tin học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Thu thập và cung cấp thông tin cho nhà trường những yêu cầu về đổi mới nội dung chương trình, các yếu tố trong quá trình đào tạo của nhà trường để có hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

- Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong trường để thực hiện đưa học sinh, sinh viên thực tập tại các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.

- Tổ chức, nghiên cứu khoa học về công tác tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm.

- Quản lý, vận hành và phát triển Website của trường; Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức biên tập Tập san nội bộ và các thông tin, tư liệu khác về hoạt động khoa học và hoạt động chung của nhà trường.

- Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của Ngành.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị trong và ngoài trường về các lĩnh vực có liên quan theo quy định; Tham gia đào tạo theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và kỹ năng quản lý của cán bộ thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo để liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên. Tham gia giới thiệu, quảng bá các chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

         TT TUYỂN SINH, TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC         
         TIN NỔI BẬT