Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1. Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính:
Tổng số cán bộ trong Phòng: 13
Trong đó:  Thạc sỹ: 7 ; Cử nhân: 2
*Trưởng phòng:  Ths. Ngô Văn Hùng ; Sđt: 0984.766.888;
*Phó Trưởng phòng:  Ths. Đoàn Mạnh Cường
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Lê Thành Anh Thạc sỹ
02 Nguyễn Vũ Phương Anh Thạc sỹ
03 Ngô Văn Thực Thạc sỹ
04 Vũ Ngọc Linh Thạc sỹ
05 Nguyễn Văn Phương  
06 Chu Thị Thắng Thạc sỹ
07 Dương Thị Hoan Cử nhân
08 Nguyễn Thị Bông  
09 Đoàn Xuân Quyết  
10 Nguyễn Văn Vương  
11 Nguyễn Thị Thanh Chính Cử nhân điều dưỡng

2. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị thuộc trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác chính trị nội bộ. Công tác hành chính tổng hợp; quản trị thiết bị; Đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ công tác giảng dạy, làm việc, học tập, sinh hoạt, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đối với viên chức, người lao động và học sinh sinh viên; Tổ chức, quản lý các hoạt động trong ký túc xá, thực hiện công tác HSSV nội trú.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách, bao gồm:

 

a. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Hướng dẫn thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế viên chức, cơ cấu ngạch viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, ngạch, phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bảo hiểm xã hội; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và lao động hợp đồng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho viên chức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức.

- Hướng dẫn, xây dựng, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác và biên soạn báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm.

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thường trực Hội đồng sáng kiến. Hướng dẫn triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và sáng kiến. Công tác tổ chức trao tặng, cấp phát các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

- Hướng dẫn, thực hiện đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động, hợp đồng lao động theo phân cấp.

-  Thực hiện công tác quản lý cán bộ, kiểm tra nề nếp, kỷ luật lao động.  Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan.

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong hoạt động chuyên môn; quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ viên chức, người lao động và các văn bản theo quy định.

- Chủ trì thực hiện các báo cáo tổng hợp có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, hành chính của nhà trường đối với cơ quan quản lý cấp trên.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, quy chế làm việc; quy chế thi đua, khen thưởng; quy chế hoạt động của hội đồng sáng kiến; nội quy, quy định của cơ quan.

        - Tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác về hành chính tổng hợp của trường: công tác văn thư lưu trữ, giao dịch đối ngoại, lễ tân khánh tiết, thông tin liên lạc, điện thoại, thư tín, công tác thường trực, bảo vệ cơ quan, công tác tự vệ và hậu phương quân đội, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường. Tổ chức thực hiện việc đánh máy, in ấn công văn, tài liệu... trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác quản trị: Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị hiện có, mua sắm các trang thiết bị mới theo yêu cầu nhiệm vụ. Cấp phát, quản lý việc sử dụng các loại vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo quy định.

- Quản lý , phục vụ hệ thống giảng đường, phòng họp, phòng khách, trụ sở làm việc cơ quan. Theo dõi, quản lý việc sử dụng điện, nước trong nhà trường.

b. Công tác Y tế học đường

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho viên chức, người lao động và học sinh sinh viên nhà trường, bao gồm:

- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động công tác Y tế học đường cho từng năm học, kỳ học, khoá học, báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác y tế, truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho viên chức, người lao độnghọc sinh sinh viên nhà trường theo quy định.

- Định kỳ hàng năm lập kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động và học sinh sinh viên nhà trường. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường thực hiện công tác bảo hiểm y tế của cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường cơ quan, vệ sinh học đường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, giữ gìn cảnh quan nhà trường xanh -sạch - đẹp, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, nguồn nước, các hoạt động y tế khác trong phạm vi nhà trường. Phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

c. Công tác Quản lý Nội trú

- Xây dựng Quy định cụ thể về nội quy KTX trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

- Quản lý HSSV nội trú trong KTX, xét duyệt đơn đề nghị của HSSV có nhu cầu ở nội trú, đề xuất không cho ở nội trú những HSSV vi phạm nội quy KTX đã ban hành. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động trong KTX HSSV, cung cấp điện, nước đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập của HSSV nội trú.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa, nâng cấp nhà ở, nhà ăn HSSV, các công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các dự án trong KTX (nếu có)

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thường xuyên HSSV nội trú thực hiện nội quy KTX, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu KTX.

- Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội SV, Giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện và tổ chức cho Học sinh sinh viên nội trú tham gia các hoạt động thể thao, văn hoá tại nhà văn hoá và nhà thi đấu TDTT thuộc phạm vi quản lý.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

         TIN TỨC PHÒNG TCHC         
         TIN NỔI BẬT