Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
1. Giới thiệu về giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính:
Tổng số giảng viên trong khoa: 13
Trong đó:  Tiến sỹ: 02; Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh: 0;  Thạc sỹ: 11; Cử nhân: 0
*Trưởng khoa:  Ths. Vũ Thị Mai Hương ; Sđt: 0888.473.666
*Phó Trưởng khoa:  TS. Ngô Thị Thanh Huyền
*Phó Trưởng khoa:  Ths. Trần Thị Tám
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sỹ
02 Đỗ Thanh Huế Thạc sỹ
03 Lê Thị Hải Hạnh Thạc sỹ
04 Nguyễn Thị Bích Hương Thạc sỹ
05 Trương Thanh Loan Thạc sỹ
06 Nguyễn Hồng Trang Tiến sĩ
07 Trương Thị Thường Thạc sỹ
08 Đỗ Thị Thận Thạc sỹ
09 Vũ Thị Hà Thạc sỹ
10 Nguyễn Thị Thao Thạc sỹ

2. Vị trí và chức năng

  Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn thuộc trường, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (nếu có). Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và quản lý học sinh sinh viên thuộc khoa theo Quy chế đào tạo và Quy chế công tác HSSV.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý giảng viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng chuẩn đầu ra, hồ sơ năng lực sinh viên tốt nghiệp theo vị trí việc làm, chương trình đào tạo các ngành, nghề theo từng trình độ thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Tổ chức biên soạn đề cương, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập, chuyên đề, Module các môn học của chương trình đào tạo theo các trình độ.

4. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, kế hoạch thực tập, thực hành nghề nghiệp và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

5. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học, ứng dụng công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.

7. Chủ động kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo của Khoa để hợp tác, liên kết trong quá trình đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.

9. Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường và chuẩn đầu ra của các ngành nghề đào tạo.

10. Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa.

11. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống cho cán bộ giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành nghề nghiệp, phòng máy và các cơ sở vật chất, thiết bị thuộc Khoa (nếu có).

13. Phối kết hợp với các đơn vị (chức năng, chuyên môn), các đoàn thể trong lĩnh vực công tác được phân công, tham gia tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh.

14. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Các học phần Khoa giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Nguyên lý kế toán
02 Kế toán Tài chính Doanh nghiệp
03 Kế toán Thương mại- Dịch vụ
04 Kế toán đơn vị HCSN
05 Kế toán Quản trị chi phí
06 Quản trị Tài chính DN
07 Phân tích hoạt động kinh tế DN
08 Thuế
09 Thị trường chứng khoán
10 Kiểm toán
11 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế
12 Tín dụng ngân hàng
13 Kế toán ngân hàng
14 Tài chính doanh nghiệp
15 Kế toán máy
16 Tài chính quốc tế
17 Tài chính tiền tệ
18 Tiền tệ ngân hàng
19 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
20 Sổ sách kế toán và báo cáo thuế
4. Các hệ đào tạo:
- Hệ cao đẳng: Chính quy, tại chức
- Hệ TCCN: Chính quy, tại chức
- Liên thông lên Cao đẳng: Chính quy, tại chức
Trong đó đào tạo cho cả Sinh viên không chuyên và chuyên ngành Kế toán.
5. Định hướng phát triển của Khoa:
- Hoàn thiện đủ về số lượng giảng viên trong khoa;
- Thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
- Tăng cường Nghiên cứu khoa học; Vận dụng các công trình NCKH sáng tạo, mang tính thực tiễn vào giảng dạy;
- Mở rộng liên kết đào tạo.
         TIN TỨC KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH         
         TIN NỔI BẬT