Thứ ba, 23/7/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links
PHÒNG TÀI VỤ
1. Giới thiệu Phòng Tài vụ:
Tổng số cán bộ trong phòng: 03
Trong đó:   Thạc sỹ: 03;
*Trưởng phòng:   Ths: Nguyễn Thị Bích Diệp ; Sđt: 0983.116.406;
*Phó Trưởng phòng:  
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Thị Huyền Thạc sỹ
02 Nguyễn Mai Hiền Thạc sỹ

2. Vị trí và chức năng

Phòng Tài vụ là đơn vị thuộc trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính , công tác kế toán, tài vụ trong nhà trường theo quy định của pháp luật, chế độ tài chính nhà nước.

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán và giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, tiền vốn, vật tư, tài sản của nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, tổ chức lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật và của cơ quan cấp trên.

- Quản lý việc thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách, xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý, đúng chế độ đáp ứng yêu cầu đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường. Theo dõi, quản lý việc thu học phí của HSSV, các nguồn thu hợp pháp khác trong phạm vi nội bộ trường.

- Lập kế hoạch đề nghị với cấp trên về các nguồn vốn bổ sung, vốn xây dựng cơ bản, kinh phí chống xuống cấp, vốn mua sắm thiết bị và các loại nguồn vốn khác phục vụ nhu cầu phát triển và đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ trường đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán, giám sát mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong phạm vi nhà trường.

- Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp trong phạm vi nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện công tác chuyên môn theo quy định của Bộ Tài chính và cấp trên đúng quy định của pháp luật nhà nước.

- Tổ chức hạch toán kế toán thu nhập, kế toán chi phí những hoạt động trong phạm vi nhà trường. Ứng dụng  kỹ thuật công nghệ trong công tác hạch toán kế toán.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, vật tư theo quy định.

- Thực hiện công tác báo cáo kế toán, thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm, trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu mọi hoạt động của nhà trường, đảm bảo việc cấp phát lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học bổng của học sinh sinh viên đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

         TIN TỨC PHÒNG TÀI VỤ         
         TIN NỔI BẬT