Thứ tư, 21/10/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC
1. Giới thiệu Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học:
Tổng số cán bộ trong phòng: 07
Trong đó:  Tiến sĩ : 01;  Thạc sỹ: 04; Cử nhân - đang học cao học: 00; Cử nhân: 02
*Trưởng phòng:  TS. Nguyễn Văn Chung
*Phó Trưởng phòng:  Ths. Đoàn Mạnh Cường
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Văn Giang Thạc sỹ
02 Dương Thị Hoan Cử nhân
03 Tổng Thị Thủy Cử nhân
04 Nguyễn Vũ Phương Anh Thạc sỹ
05 Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc sỹ
2. Chức năng
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo các ngành học, bậc học trong nhà trường đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy chế.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong nhà trường; Tổ chức công tác thông tin khoa học.
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác và quan hệ quốc tế của trường.
3. Nhiệm vụ:
3.1. Công tác đào tạo
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch đào tạo từng học kỳ, năm học, khoá học của các ngành học, bậc học trong trường. Quản lý tiến độ giảng dạy, nề nếp lên lớp của giảng viên và các lớp học sinh sinh viên. Theo dõi và thực hiện chế độ định mức, thanh toán nghĩa vụ công tác đối với giảng viên.
- Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần, kỳ học phụ, kỳ thi phụ, thi hết môn, thi học kỳ, thi tốt nghiệp của các khóa, các lớp thuộc các hình thức đào tạo.
- Tổ chức thực hiện các công tác về hành chính giáo vụ, tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về giáo dục đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên môn và cấp trên.
- Thực hiện công tác tuyển sinh theo các ngành đào tạo của Trường; đề xuất các giải pháp tư vấn tuyển sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh.
- Giúp Hiệu trưởng tổ chức nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình các cấp, các ngành đào tạo.
- Quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng quy định.
- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo với các Trường và các địa phương, cơ sở..., theo dõi công tác đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm.
- Thực hiện công tác thanh tra chuyên môn theo quy định.
3.2. Công tác Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về hoạt động khoa học và công nghệ trong nhà trường, các quy định về việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Tổ chức, hướng dẫn cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Liên hệ với các cơ quan nhà nước đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền các công trình nghiên cứu (nếu có).
- Tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên nhà trường.
- Tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và khoa học công nghệ của nhà trường.
- Tổ chức, quản lý công tác thẩm định, kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ trong nhà trường.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi giáo viên giỏi các cấp.
- Quản lý và phát triển Website của trường, tổ chức biên tập Tập san nội bộ và các thông tin, tư liệu khác về hoạt động khoa học và hoạt động chung của nhà trường.
- Quản lý Thư viện trường: tổ chức phòng đọc và các hình thức phù hợp khác phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, thực hiện việc mua sắm tài liệu, sách báo. Chủ động xây dựng kế hoạch cung cấp giáo trình, tài liệu cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên nhà trường.
         TIN TỨC PHÒNG ĐÀO TẠO & QLKH         
         TIN NỔI BẬT