Thứ bảy, 30/9/2023 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

STTTên Luật phổ biếnThời gianNội dung
1Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030Tháng 01Xem file
2Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định quy trình việc kiểm tra và sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.Tháng 03Xem file
3Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.Tháng 07Xem file
4Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015; Luật số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của LuậtTháng 11Xem file
5Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 07/11/2022 về quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ Tiêu GDP, GRDP.Tháng 11Xem file
6Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.Tháng 12Xem file
 
         TIN NỔI BẬT