Thứ sáu, 31/5/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links

STTVăn BảnThời gianNội dung
1Số: 90/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-202518/01/2022Xem file
2Số: 27/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 19/04/2022Xem file
3Số:38/2023/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia24/06/2023Xem file
4CẨM NANG CƠ CHẾ , CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025 Xem file
5Số: 90/BC-LĐTBXH BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-202510/07/2023Xem file
 
TIN NỔI BẬT