Thứ sáu, 19/4/2024

Quản lý

Facebook

Skip Navigation Links

STTTài liệu nghiên cứu, học tậpThời gianNội dung
1Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xem file
2Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xem file
3Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xem file
4Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xem file
5Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xem file
6Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.  Xem file
7Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”.  Xem file
8Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về “Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”.  Xem file
9Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.  Xem file
10Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”. Xem file
 
1 2 3
TIN NỔI BẬT