Thứ hai, 28/5/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình

Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2017, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hòa Bình báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh và kiểm tra thực tế tại địa bàn điều tra của thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Mai Châu. Tiến độ triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến ngày 09/5/2017 cụ thể gồm: (1) hoàn thành công tác rà soát doanh nghiệp, lập danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo kế hoạch của Trung ương; (2) đang tiến hành triển khai thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo đang được các xã, phường, thị trấn thực hiện theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra được tăng cường, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và đối tượng điều tra để cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Nhằm đảm bảo cuộc Tổng điều tra được thực hiện có hiệu quả, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hòa Bình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh, theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm, chỉ đạo để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại địa bàn việc điều tra thu thập thông tin của các Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương kết luận: (1) Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh và một số thông tin khác nhằm tính toán chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016; (2) Làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Do vậy, (1) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hòa Bình cần tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án, kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền tạo điều kiện cho các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phỏng vấn và ghi phiếu điều tra. (2) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các lực lượng tham gia điều tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tế. (3) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt và theo đúng kế hoạch của Trung ương.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra tại tỉnh Hòa Bình:

Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương

kết luận công tác kiểm tra, giám sát của đoàn.

Đoàn kiểm tra, giám của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương

kiểm tra, giám sát tại Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

(Theo http://gso.gov.vn)

         TIN NỔI BẬT