Chủ nhật, 17/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về Thực tập tốt nghiệp

Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-TCTK  ngày 14 tháng 09 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Nội dung của Quyết định được lưu trong File đính kèm

         TIN NỔI BẬT