Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Số:  137/HĐTS-CĐTK                                      Bắc Ninh, ngày 7 tháng 4 năm 2017

     V/v  Chỉ đạo công tác tư vấn tuyển sinh

       Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Kính gửi: - Các đ/c UVHĐ Tuyển sinh,

                                - Thành viên Ban Tư vấn Tuyển sinh,

                 - Các đ/c cán bộ giảng viên.

 Căn cứ Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh năm 2017;

Từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 20/4/2017 là thời gian học sinh lớp 12 của các trường THPT đăng ký và nộp hồ sơ thi đại học, thời điểm này chính là cao điểm của đợt tư vấn tuyển sinh năm nay,

 Để công tác tư vấn tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017 đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh yêu cầu các đồng chí UVHĐTS, Ban Tư vấn tuyển sinh và cán bộ giảng viên thực hiện khẩn trương các công việc cụ thể sau:

1. Thường xuyên có mặt các trường THPT được phân công nắm bắt tình hình, gặp giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và học sinh các lớp 12 để lấy thông tin và  tư vấn theo kế hoạch.

2. Cam kết với giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ tuyển sinh trường THPT về hỗ trợ của nhà trường sau khi học sinh nhập học (có mẫu tại Văn phòng tuyển sinh)

3. Trường THPT nào tổ chức Ngày hội: “Định hướng nghề nghiệp và Tư vấn tuyển sinh” thì UVHĐTS phụ trách địa bàn có trách nhiệm báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để có kế hoạch tham dự.

4. Giao Trưởng ban Tư vấn tuyển sinh đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tiến độ thường xuyên với Chủ tịch hội đồng.

Yêu cầu các đồng chí UVHĐTS, Ban Tư vấn tuyển sinh và cán bộ giảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì báo cáo với UVHĐ phụ trách địa bàn để giải quyết /.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HĐTS

- Như kính gửi;

- Các đơn vị có liên quan;

- Ban BT web;

- Lưu VT, Ban TVTS.

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Ngọc Tú

         TIN NỔI BẬT