Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Tiếng Anh Kinh doanh


Ban hành kèm theo quyết định số 524 /QĐ-CĐTK ngày 12/12/2009
 

Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ

Trang : [1]

Thống kê truy cập