Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ theo học ngành nào

  Thống kê
  Kế toán
  Tin học
  Tiếng Anh kinh doanh
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính ngân hàng
  Kinh tế đầu tư

Giới thiệu về Bộ môn GDQP và GDTC


Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ môn GDQP và GDTC


 
1. Giới thiệu về giảng viên Bộ môn GDQP và GDTC:
 
Tổng số giảng viên: 04
Trong đó:
Thạc sỹ: 03
Cử nhân: 01
 
Phụ trách Bộ môn: Ngô Văn Hùng - Thạc sỹ
 
Danh sách giảng viên:
TT Họ và tên Trình độ
1 Ngô Văn Thực Thạc sỹ
2 Nguyễn Ngọc Sơn Cử nhân
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Cử nhân - đang học cao học
 
2. Bộ môn trực thuộc trường là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:

a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Bo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

b/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên và các môn học thuộc Bộ môn quản lý.

c/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ.

d/ Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, tham gia phối hợp trong công tác quản lý HSSV.
 
đ/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
 
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn.
 
g/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Bộ môn.
 
3. Các học phần Bộ môn giảng dạy:
- Nhóm GDTC
- Nhóm GDQP

Thống kê truy cập