Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD
1. Giới thiệu Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục:
Tổng số cán bộ trong phòng: 05
Trong đó:  Tiến sỹ: 01;  Thạc sỹ: 02; Cử nhân - đang học cao học: 01; Cử nhân: 01
*Trưởng phòng:  TS. Chu Thế Tiệp
*Phó Trưởng phòng: 
*Danh sách cán bộ: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Chu Thị Thắng Thạc sỹ
02 Lê Thành Anh Thạc sỹ
03 Phạm Thị Phương Hoa Cử nhân
04 Nguyễn Thị Huyền Cử nhân-đang học cao học
2. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Tổ chức thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Nhiệm vụ
3.1. Công tác Khảo thí

- Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà trường.
- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các hình thức, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi của các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện việc thống kê và quản lý điểm học tập của học sinh sinh viên các hệ, các hình thức đào tạo theo đúng quy định. Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý điểm của HSSV.
- Thường trực Hội đồng các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức các kỳ thi của nhà trường tổ chức.
- Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ của nhà trường tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho đơn vị có liên quan đầy đủ, kịp thời.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học, Phòng Công tác HSSV thẩm định hồ sơ trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo của nhà trường tổ chức.
3.2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường.
- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục với các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục cho đội ngũ giảng viên và các đơn vị có liên quan của Trường.
         TIN TỨC PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD         
         TIN NỔI BẬT