Thứ hai, 28/5/2018 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          >
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Sơn La

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2017, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Sơn La. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Sơn La báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh và kiểm tra thực tế tại địa bàn điều tra của thành phố Sơn La, huyện  Mường La. Tiến độ triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La đến ngày 05/5/2017 như sau:

(1) Công tác lập bảng kê và điều tra doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đạt kết quả tốt.  Đến 31/12/2016 toàn tỉnh có 1941 doanh nghiệp, trong đó có 19 doanh nghiệp nhà nước, 1915 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 07 doanh nghiệp FDI. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản là 288 doanh nghiệp, do vây số doanh nghiệp thuộc diện điều tra là 1653 doanh nghiệp, trong đó 1533 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số hợp tác xã là 376 trong đó 177 hợp tác xã đang hoạt động, 26 hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, 139 hợp tác xã chờ giải thể, phá sản, 34 hợp tác xã không tìm thấy hoặc không xác minh được. Công tác lập danh sách doanh nghiệp và báo cáo về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương trước ngày 28/02/2017. Công tác triển khai điều tra doanh nghiệp được tiến hành từ ngày 15/3/2017, đến ngày 05/5/2017 tiến độ điều tra viên đến các đơn vị hướng dẫn thu thập thông tin đạt 87%, thực tế thu phiếu khoảng 50%.

- Công tác lập danh sách các cơ quan hành chính, sự nghiệp: Tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 2.452 cơ sở trong đó 1.058 cơ sở hành chính, Đảng, đoàn thể, 260 cơ sở y tế, 867 cơ sở giáo dục, 22 cơ sở văn hóa thể thao, 18 cơ sở thông tin truyền thông, 141 cơ sở sự nghiệp khác, 85 cơ sở hiệp hội. Ban chỉ đạo tỉnh đã chọn 271 mẫu cơ sở hành chính, sự nghiệp hoàn thành trước ngày 30/3/2017. Điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu các cơ quan hành chính, sự nghiệp triển khai thực hiện từ ngày 01/4/2017, đến ngày 05/5/2017 tiến độ điều tra viên đến các đơn vị hướng dẫn thu thập thông tin đạt 90%, thực tế thu phiếu khoảng trên 60%. Đối với các đơn vị trực thuộc xã/phường/thị trấn do công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện ghi phiếu điều tra. Các đơn vị trực thuộc huyện/thành phố do điều tra viên cấp huyện thực hiện. Riêng khối giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị thuộc Sở giáo dục quản lý Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh giao trực tiếp cho ngành giáo dục thu thập thông tin, đến nay có 01 huyện Phù Yên đã hoàn thành.

(2) Công tác lập bảng kê khối cá thể và tôn giáo đang được các xã, phường, thị trấn triển khai. Dự kiến công tác này hoàn thành trước 30/5/2017 để tiến hành chọn mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

 (3) Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra được tăng cường, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và đối tượng điều tra để cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Ngày 06/3/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La có Công văn chỉ đạo số 651/UBND-TH về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 18/4/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 611/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm, chỉ đạo để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của Trung ương. Trong t háng 3 và đầu tháng 4, Đài truyền hình các cấp, báo Sơn La, đài phát thanh truyền hình đưa tin về các Hội nghị triển khai Cuộc Tổng điều tra.

Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại địa bàn việc điều tra thu thập thông tin của các Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương kết luận: (1) Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh và một số thông tin khác nhằm tính toán chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016; Làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Do vậy, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Sơn La cần tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án, Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền tạo điều kiện cho các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phỏng vấn và ghi phiếu điều tra. (2) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các lực lượng tham gia điều tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tế (3) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Sơn La cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt và theo đúng kế hoạch của Trung ương.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra tại tỉnh Sơn La:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương

kết luận công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương kiểm tra, giám sát

công tác lập danh sách các đơn vị điều tra khối cá thể tại bản Pát,

xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 (Theo http://gso.gov.vn)


 

         TIN NỔI BẬT