Thứ ba, 29/9/2020 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp

Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005

1. Kiến thức
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Có kiến thức cơ bản về Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các nghiệp vụ kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán quản trị chi phí, Kế toán đơn vị HCSN, Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán Thuế, Tin học kế toán và kiểm toán.
Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm thông dụng trong công tác Kế toán và văn phòng.
Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán
- Đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán
- Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị
- Xử lý, phân tích tổng hợp số liệu báo cáo kế toán
3. Thái độ
Có ý thức trách nhiệm công dân. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc theo nhóm;
Có khả năng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại bộ phận kế toán:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ
- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp
- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tiếp tục học tập liên thông lên đại học và cao hơn về các chuyên ngành kế toán.

         TIN NỔI BẬT