Thứ hai, 25/3/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê Kinh tế - xã hội

Ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CĐTK ngày 07/6/2005

1. Kiến thức
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
Có kiến thức cơ bản về kinh tế, có chuyên môn vững vàng trong các lĩnh vực Thống kê: Lý thuyết chung về các phương pháp Thống kê, Phương pháp điều tra chọn mẫu trong Thống kê, Thống kê kinh tế, Thống kê xã hội, Thống kê dân số, Thống kê Doanh nghiệp, Thống kê thương mại và dịch vụ, Thống kê mức sống hộ gia đình...
Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm thông dụng trong công tác thống kê và văn phòng.
Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.
2. Kỹ năng
- Điều tra thống kê
- Xử lý, phân tích tổng hợp số liệu điều tra
- Dự đoán, dự báo thống kê ngắn hạn
- Đề xuất, kiến nghị trong quản lý kinh tế và nghiệp vụ thống kê
3. Thái độ
Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, khách quan; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
Có khả năng tiếp thu và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn công tác thống kê.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống kê nhà nước (Các phòng chuyên môn của các Cục thống kê (cấp tỉnh), các Phòng thống kê cấp huyện) , bộ phận thống kê ở các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tiếp tục học tập liên thông lên đại học và cao hơn, các chuyên ngành thống kê.

         TIN NỔI BẬT