Thứ hai, 25/3/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê đã ký Quyết định ban hành "Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê - Văn phòng, trình độ Cao đẳng"; Nội dung cụ thể như sau:

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ VĂN PHÒNG

1- Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có chuyên môn sâu về nghiệp vụ thống kê ở các lĩnh vực: điều tra thống kê, thống kê dân số - lao động, việc làm, thống kê nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, thống kê mức sống hộ gia đình, thống kê kinh tế, thống kê xã hội.

- Có khả năng sử dụng các công cụ thống kê thành thạo để phân tích và dự báo các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và phần mềm thống kê.

- Có kiến thức vững vàng về nghiệp vụ văn phòng

- Có khả năng viết báo cáo và lập kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm thông dụng trong công tác thống kê và văn phòng.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.

2. Kỹ năng

- Thành thạo trong công tác thống kê và nghiệp vụ văn phòng.

- Thành thạo trong phân tích kinh tế - xã hội và viết báo cáo.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, khách quan; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Có khả năng tiếp thu và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn công tác văn phòng và thống kê.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống kê nhà nước cấp tỉnh, huyện, đặc biệt là chức danh thống kê văn phòng xã/phường/thị trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp ở địa phương.

5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn (đại học, sau đại học) các ngành kinh tế - xã hội.

         TIN NỔI BẬT