Thứ ba, 26/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:   117  /TB-CĐTK

Bắc Ninh, ngày 16  tháng 03  năm 2017

 THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Thời gian đào tạo: 18-24 tháng

3. Hình thức đào tạo: Ngoài giờ hành chính

4. Môn thi tuyển: Toán kinh tế, Kinh tế học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)(riêng môn ngoại ngữ sẽ được miễn thi theo quy chế)

5. Thời gian thi: dự kiến tháng 7 năm 2017

6. Đối tượng và điều kiện dự thi:

6.1. Văn bằng:

- Người có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh;

- Người có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế (ngoài chuyên ngành QTKD) cần học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khoa học quản lý;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành kinh tế cần học bổ sung kiến thức 6 môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khoa học quản lý.

6.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

- Người có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành kinh tế); hoặc có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị, quản lý (đối với khối ngành ngoài kinh tế).

6.3 Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập

Đăng ký và nhận hồ sơ:  Từ ngày 17/03/2017 đến hết 15/05/2017 (đối với người phải học bổ sung kiến thức); đến 10/06/2017 (đối với người học đúng chuyên ngành).

- Học bổ sung kiến thức: tháng 5 năm 2017

- Ôn thi: tháng 6 năm 2017 (thời gian ôn thi chủ yếu vào thứ 7 và Chủ nhật)

Chi tiết liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568 - Đường Thành Cổ - Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3.821.713 - 0902.286.813 (đ/c Nga)- 0913.556.560 (đ/c Chung)  

Website: http://www.cos.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị;

- Ban biên tập web;

- Lưu VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

  (Đã ký)

 

 

TS.Nguyễn Ngọc Tú

         TIN NỔI BẬT