Chủ nhật, 17/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số : 109 /QĐ-CĐTK                                                           Bắc Ninh, ngày 8  tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 487/2006/QĐ-CĐTK ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 13 - hệ chính quy;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 7 tháng 3 năm 2017;

Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, 

QUYẾT  ĐỊNH : 

Điều 1. Điểm trúng tuyển Khoá 13 - Hệ chính quy liên thông từ TCCN lên CĐ (thi ngày 4,5,/3/2017) Trường Cao đẳng Thống kê ngành Kế toán là 17,5 điểm (mười bẩy điểm rưỡi) không phân biệt đối tượng và khu vực. Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có tổng điểm thi 03 môn đạt điểm trúng tuyển trở lên và không có môn nào bị điểm 0 (điểm không).

Điều 2. Trưởng ban thư ký Hội đồng tuyển sinh lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh duyệt./.

 

 Nơi nhận :

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Như điều 2;

- Bộ GD và DDT (B/c);

- TCTK (B/c);

- Lưu VT, ĐT và QLKH.

 

             (Đã ký)

 

 

 

           HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Ngọc Tú

Danh sách trúng tuyển được lưu trong File đính kèm

         TIN NỔI BẬT