Thứ bảy, 23/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 298/TB-CĐTK

    Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2017

  

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán năm 2017


Trường Cao đẳng Thống kê phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán năm 2017.

1. Đối tượng tuyển sinh: Đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán hoặc ngành Kiểm toán.

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức học: Các ngày cuối tuần

- Thời gian : 24 tháng

3. Môn thi và thời gian thi tuyển sinh:

- Môn thi: Tiếng Anh, Kinh tế vi mô, Kế toán tài chính.

- Thời gian thi: Dự kiến đầu tháng 10/2017.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 28/9/2017 tại Văn phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thống kê.

Thí sinh tải miễn phí mẫu hồ sơ tại File đính kèm

*Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thống kê.

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.713. Di động: 0902.286.813 hoặc: 0913.186.525.

Website: http://cos.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn


  Nơi nhận:

- Các cơ quan, doanh nghiệp;

- Ban BT web;

- Lưu VT, Ban TVTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. Nguyễn Ngọc Tú 

 

 

         TIN NỔI BẬT