Thứ bảy, 20/4/2019 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
Quy định tạm thời về cách cho điểm thành phần, học phần, trung bình chung và xếp loại học tập theo hệ thống tín chỉ

           Ban hành Quy định tạm thời về cách

cho điểm thành phần, học phần, trung bình chung và xếp loại học tập

Theo hệ thống tín chỉ Trường Cao đẳng Thống kê

Nội dung chi tiết của Quy định được lưu trong File đính kèm

         TIN NỔI BẬT