Thứ sáu, 22/1/2021 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
          THÔNG TIN > THÔNG TIN CHUNG

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Số: 174/TB-CĐTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh thạc sĩ Thống kê năm 2020

 

Trường Cao đẳng Thống kê được Tổng cục Thống kê giao nhiệm vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế

Quốc dân tổ chức đào tạo thạc sĩ Thống kê năm 2020 cho công chức, viên chức của Ngành (theo chỉ tiêu riêng).

1. Đối tượng: Công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Thống kê đã tốt nghiệp đại học

các ngành thuộc khối Kinh tế, nếu tốt nghiệp đại học ngành gần và các ngành khác phải học bổ sung kiến thức

(có lịch cụ thể sau).

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Thí sinh Download các loại giấy tờ trong hồ sơ tại đây: File đính kèm .

- Đăng ký online tại đường link: https://forms.gle/jKLdimRBfijD8ixx9

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 01/8/2020.

4. Môn thi và thời gian thi tuyển sinh: 

- Môn thi: Luận, Kiến thức kinh tế tổng hợp, Tiếng Anh.

- Thời gian thi: Ngày 20/09/2020.

6. Thời gian ôn thi:

- Dự kiến cuối tháng 8/2020.

- Download tài liệu ôn thi gồm cả 2 Link: File ôn thi 1 và File ôn thi 2

7. Lệ phí:

- Học chuyển đổi: 600.000đ/môn học

- Xét hồ sơ và thi tuyển sinh: 500.000 đ/thí sinh

8. Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Thống kê.

* Chi tiết liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm - Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.713; Di động: 0902.286.813 hoặc: 0913.186.525.

Website: http://cos.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn

 


  Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Ban BT web;

-   Lưu VT, ĐT&QLKH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Tú


         TIN NỔI BẬT