Thứ bảy, 30/9/2023 Quản lý Lịch công tác Facebook
Skip Navigation Links
BỘ MÔN CƠ SỞ
1. Giới thiệu về giảng viên Bộ môn Cơ sở:
Tổng số giảng viên trong bộ môn: 08
Trong đó: Thạc sỹ: 08;
*Trưởng bộ môn:  Ths. Nguyễn Phương Thảo
*Phó Trưởng bộ môn:  Ths. Nguyễn Tài Giáp
*Danh sách giảng viên: 
TT Họ và tên Trình độ
01 Nguyễn Bá Tể Thạc sỹ
02 Trần Thị Việt Hoa Thạc sỹ
03 Trần Vũ Minh Hoàng Thạc sỹ
04 Nguyễn Thị Mai Thạc sỹ
05 Đặng Thị Hằng Thạc sỹ
06 Lê Thị Hạnh Thạc sỹ
2. Bộ môn là đơn vị quản lý hành chính cơ sở và chuyên môn của trường, có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a/ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Bo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
b/ Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên và các môn học thuộc Bộ môn quản lý.
c/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ.
d/ Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, tham gia phối hợp trong công tác quản lý HSSV.
đ/ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
e/ Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc Bộ môn.
g/ Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Bộ môn.
3. Các học phần Bộ môn giảng dạy:
STT HỌC PHẦN
01 Soạn thảo văn bản
02 Pháp luật
03 Pháp luật đại cương
04 Pháp luật kinh tế
05 Toán cao cấp
06 Mô hình toán kinh tế
07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
08 Lý thuyết xác suất
09 Thống kê toán
10 Toán kinh tế
                 
         TIN NỔI BẬT